خلاصه اجرایی – پروزه دسترسی به خدمات مالی

افزایش دسترسی تشبثات خورد، کوچک و متوسط به خدمات مالی، مخصوصاٌ دسترسی به قرضه به منظور کمک به ایجاد اشتغال از مقاصد جامع انکشافی پروژه پیشنهادی دسترسی به خدمات مالی برای جمهوری اسلامی افغانستان  میباشد. این برنامه به دو جزء کلیدی تقسیم شده است که هدف  آن بهبود دسترسی به خدمات مالی برای تشبثات خورد و کوچک در جزء اولی و بهبود دسترسی به خدمات مالی برای تشبثات کوچک و متوسط در جزء دومی می باشد.

چوکات کاری مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMF) برای مشخص نمودن طرزالعمل مدیریت  که پروژه دسترسی به خدمات مالی را قادر به جلوگیری یا کاستن از تاثیرات منفی محیط زیستی و اجتماعی فعالیتها و تشبثات حمایت شده مینماید.

چوکات کاری مدیریت محیط زیستی و اجتماعی (ESMF) در مطابقت با تعاریف ارایه شده در رهنمود عملیاتی بانک جهانی و در تبانی با پالیسی استفاده شده ارزیابی محیط زیستی  (OP 4.01) ترتیب گردیده است. سایر پالیسی های عملیاتی شامل در طرزالعمل حفاظتی بانک جهانی توسط این پروژه تطبیق نمی گردد. در حقیقت از پروژه تاثیرات منفی محیط زیستی قابل ملاحظه توقع برده نمیشود و بالعکس توقع اینست که تاثیرات مثبت اجتماعی قابل توجه را توسط ارایه خدمات مالی به گروه های که این خدمات برایشان ارایه نگردیده (تشبثات خورد،کوچک و متوسط)، و با تمرکز بالای قشر فقیرتر مردم ( به شمول خانواده های فوق العاده فقیر از طریق برنامه TUP )، خانمها و جوانان به بار آورد. به کارگیری هیچ یک از پالیسی های حفاظت اجتماعی بانک جهانی توسط این پروژه متوقع نیست. مداخلات پیشنهاد شده برنامه ،  پروژه دسترسی به خدمات مالی را بطورت کل در کتگوری “FI” قرار میدهد.

مرکز حمایت از سرمایه گذاری قرضه های کوچک (مسفا)، نهاد تضمین قرضه افغان (ACGF) و نهادهای همکار مسوولیت رعایت نمودن قوانین و طرزالعمل های مرتبط با حفاظت محیط زیست افغانستان و مقتضیات بانک جهانی را به عهده میگیرند.  تعهد مبنی بر تضمین سلامت محیط زیست در موافقتنامه های همکاری میان مسفا و موسسات همکار و همچنان میان نهاد تضمین قرضه افغان و موسسات همکار ( موسسات مالی اشتراک کننده PFIs)  درج میگردد.  پروژه همچنان میکانیزم ایجاد شده توسط مسفا تحت پروژه قبلی تمویل شده توسط  IDA را انکشاف داده تا اطمینان حاصل گردد که تشبثات خورد، کوچک و متوسط  که توسط مسفا و یا نهاد تضمین قرضه افغان پشتیبانی میگردند تاثیرات مضر قابل ملاحظه بالای محیط زیست ندارند.  نقاط کانونی محیط زیست در تمام نهاد ها و نهادهای همکار/ نهادهای مالی اشتراک کننده تاسیس گردیده یا تاسیس خواهند گردید. ابزار اساسی که باید توسط نهادهای مالی اشتراک کننده استفاده شود همانا لیست فعالیت های ممنوع  که برای پروژه قبلی برای رهنمایی کارمندان قرضه در تصمیم گیریشان در مورد قرضه ها ساخته شده بود، میباشد.  برعلاوه برای قرضه های متشبثات کوچک و متوسط فقط دو نوع پروژه فرعی که نیاز به ارزیابی تاثیرات محیط زیست ندارند برای پشتیبانی مدنظر گرفته میشود. (1)  پروژه های فرعی که نیاز به ارزیابی محیط زیستی مکمل ندارند و (2) پروژه های فرعی که تنها نیاز به پرکردن فورم های ثبت نام محیط زیستی و نظارتی دارند. چوکات کاری مدیریت محیط زیستی  و اجتماعی (ESMF) دارای تمام طرزالعمل ها و میکانیزم های سازمانی است که شناسایی خطرات محیط زیستی و اجتماعی ، نظارت ، کم کردن و گزارش دادن تطبیق و پلانهای ظرفیت سازی را برای مسفا و نهاد تضمین قرضه های کوچک افغان تضمین میکند.